Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2014

narysujmibaranka
narysujmibaranka
narysujmibaranka
narysujmibaranka
narysujmibaranka
Bądź przy mnie blisko
bo tylko wtedy
nie jest mi zimno

chłód wieje z przestrzeni

kiedy myślę
jaka ona duża
i jaka ja

to mi trzeba
twoich dwóch ramion zamkniętych
dwóch promieni wszechświata
— Halina Poświatowska
narysujmibaranka
narysujmibaranka
3944 584c 500

He’s a master of disguise

- funny pictures

narysujmibaranka
narysujmibaranka
narysujmibaranka
narysujmibaranka
Astarte Suits Hotel, Greece  
narysujmibaranka
narysujmibaranka
narysujmibaranka
narysujmibaranka
Siadaj. Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Różewicz, "Kartoteka"
narysujmibaranka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl